AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Privacy

AltraCura hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Graag willen wij je daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AltraCura houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegeven doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AltraCura verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Voor communicatie met de verstrekker van de persoonsgegevens
 • Voor het aanbieden van door jou verzochte diensten
 • Voor het beantwoorden van jouw vragen

Bewaartermijn

AltraCura bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Delen met derden

AltraCura verstrekt jouw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Beveiliging

AltraCura stelt alles in het werk om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. We hebben technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen met als doel het beschermen van persoonsgegevens tegen verlies of het verkeerd gebruik daarvan.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. AltraCura behandelt jouw verzoek binnen vier weken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Cookies

AltraCura gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@altracura.nl.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.