AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling
Sluiten
AltraCura werkt samen in de pilot Maatschappelijke Crisisvoorzieningen

AltraCura werkt samen in de pilot Maatschappelijke Crisisvoorzieningen

Op 30 juli startte de pilot Maatschappelijke Crisisvoorzieningen Maastricht Heuvelland. In deze pilot werkt AltraCura samen met andere partijen, waaronder het Leger des Heils, Mondriaan, Heuvellandgemeenten, GGD Vangnet, Levanto en de Koraalgroep om crisiszorg op maat te bieden voor de regio Heuvelland.

Voor wie?

Niet iedereen die deze hulp nodig heeft, kan terecht in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De GGZ is er alleen voor cliënten die een behandeling nodig hebben op basis van een (psychiatrische) diagnose. Hebben mensen geen behandeling nodig maar wel zorg en begeleiding? Dan is er de maatschappelijke zorg. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De cliënten uit de maatschappelijke zorg zijn vaak sociaal kwetsbare mensen. Ze kunnen (tijdelijk) niet of onvoldoende voorzien in hun bestaansvoorwaarden. Denk aan sociale contacten, een dak boven hun hoofd en inkomen. Vaak kampen ze met verschillende problemen tegelijkertijd.

Crisisopvang

Deze cliënten kunnen als acute opvang nodig is gebruikmaken van crisisplaatsen bij diverse maatschappelijke zorgaanbieders in Maastricht. De dag- en nachtopvang van het Leger des Heils is verreweg de grootste crisisopvangvoorziening. Maar er zijn op dit moment te weinig crisisvoorzieningen. Ook voldoen deze deels niet meer (diverse doelgroepen door elkaar, geen maatwerk, grote slaapzalen enzovoorts). Met innovatieve oplossingen willen gemeenten, zorgaanbieders en overige betrokkenen realiseren dat er meer eigentijdse en verschillende
crisisvoorzieningen komen voor deze mensen.

Een crisisvoorziening is een direct beschikbare, laagdrempelige voorziening met bijbehorende begeleiding, waarvan op indicatie maximaal 14 dagen gebruik gemaakt kan worden. Het doel van de crisisopvang is om zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat de cliënt weer zelfstandig verder kan of in ieder geval met behulp van reguliere zorg verder kan werken aan de oplossing van zijn of haar problemen.

Het project

De heuvellandgemeenten zijn een project gestart om crisiszorg op maat te bieden. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Regiecentrum acute opvang maatschappelijk zorg

Dit regiecentrum ziet toe op de melding, eerste opvang, triage (beoordeling), risicobeoordeling en doorverwijzing naar de geschikte crisisopvang.
Buiten kantooruren voert de crisisdienst GGZ deze taken uit.

Het regiecentrum kan cliënten verwijzen naar:

  • Voorziening Crisisinterventie Thuis

Tijdelijke intensieve inzet van gespecialiseerde thuisbegeleiding in de gevallen waarbij het niet nodig is om de thuissituatie te verlaten. Deze gespecialiseerde thuisbegeleiding wordt verzorgd door AltraCura.

  • Voorziening Acute Opvang op Maat

Voor alle crisissituaties waarbij een thuissituatie niet (meer) beschikbaar is of waarin gekozen wordt voor een plek anders dan thuis om tot rust te komen en een plan te maken voor het oplossen van de problemen.

Voor een flexibele voorraad ‘Acute Opvang op Maat’ maakt het project gebruik van commerciële en particuliere locaties verspreid in Maastricht en het Heuvelland. Zorg en wonen zijn daarbij gescheiden. Het regiecentrum regelt met de verhuurder het gebruik van de hotel- of B&B-kamer (of vakantiewoning) en met de zorgaanbieder de bijbehorende begeleiding. Ook hierin vervult AltraCura (samen met andere partijen) een begeleidende rol.

  • Voorziening Bedden met Toezicht

De bedden met toezicht zijn bedoeld voor crisissituaties waarbij extra structuur, beschutting, bescherming of beveiliging in een 24-uurssetting (verblijf in een zorginstelling) nodig is. De verblijfsvoorzieningen verschillen in mate van structuur of beveiliging. Ze worden gerealiseerd in bestaande (GGZ-)locaties en maken gebruik van de aanwezig organisatie- en zorginfrastructuur.

Op naar een betere en meer humane GGZ! Voor meer informatie kun je contact opnemen met het zelfregiecentrum: 043-232 20 44 of met AltraCura op 046-4008 009.